Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
bigtheme
You Are Here: Home » Regaty » Regulamin regat

Regulamin regat

REGULAMIN REGAT (SLALOM)

Termin regat:

31.05.2014

Ramowy harmonogram regat:

09:30 Przyjmowanie zgłoszeń uczestników

09:45 Zakończenie zgłoszeń uczestników

10:00 Skippers Meeting, zebranie uczestników przed biurem regat,
omówienie procedury startowej, trasy i ilości wyścigów

10:15 WYŚCIGI

12:30 Przewidywane zakończenie wyścigów

Miejsce regat:

Regaty zostaną rozegrane na zalewie w Starym Mieście

Trasa regat: (slalom)

Zostanie ustalona w dzień regat (w zależności od kierunku wiatru)

Uczestnicy

Regaty adresowane są dla amatorów (osób nie klasyfikowanych na żadnych listach rankingowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, PWA, MŚ, ME, Regat o randze Pucharu Europy i Świata itp).

W regatach mogą wziąść udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie startują za pozwoleniem rodziców lub ich opiekunów potwierdzonym pisemną zgodą).

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:

– umiejętność pływania w pław

– umiejętność pływania na desce windsurfingowej,

– znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych,

Sprzęt

Regaty rozegrane będą w konkurencji:
-slalom /deska do 85cm szer.-żagiel do 9.5m

Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli.

Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żagiel.

Klasyfikacje

SLALOM

Punktacja wyścigu:

miejsce – 0,7 punktu, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty itd.

W regatach wygrywa zawodnik który otrzyma najmniejszą ilość punktów.

Planowane jest rozegranie co najmniej 4 wyścigów. Najgorszy wyscig (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji koñcowej. W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą losowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.

Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz kondycji psychofizycznej zawodników.

W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, a jeżeli remis pozostaje to ilość drugich miejsc itd. jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik który uzyskał lepszy rezultat w ostatnim wyścigu.

Protesty

1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.

2. Protesty należy zgłaszaæ Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa

1. Ka¿dy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych (w przypadku nie posiadania kamizelki asekuracyjnej zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z wyścigu).

4. W przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeñstwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.

5. Ka¿dy uczestnik regat potrzebuj±cy pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne

1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjêtych zasad bezpiecznego zachowania siê na wodzie, ka¿dy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

2. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

3. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Zgłoszenia w dniu regat.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes l.artbetting.net full information
How to register at bookamkersHere

© 2004-2015 Windclub.pl

Scroll to top